ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на Общите условия за ползване на „Уебсайта“ и настоящата Политика относно бисквитките. Моля прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия „Уебсайт“. Ако продължите да използвате нашия „Уебсайт“, ще се счита, че Вие сте приели тези Общи условия и Политика относно бисквитките. Като потребител на нашия „Уебсайт“ имате право да приемете или да отхвърлите тези условия.
Този нормативен документ за защита на личните данни е приложим върху интернет Страницата и нейните продукти и услуги, предоставяни от ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204151578, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ул. Ваклинец № 26.

Каква информация събираме?

Информация за лична идентификация
Когато изпращате запитване в нашата интернет Страница, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашето име, имейл адрес или телефонен номер във връзка с услугите или ресурсите, които предлагаме на нашата Страница. Предоставянето на Вашата лична информация не е задължително. Ние ще съберем информация за лична идентификация от Потребителите само, ако Вие доброволно ни я предоставите чрез попълване на нашата контактна форма.

Информация за не-лична идентификация
Ние може да съберем не-лична информация за идентификация на Потребителите винаги, когато те оперират на нашата Страница. Не-личната информация за идентификация може да включва име на браузер, вид компютър и техническа информация за инструментите, чрез които Потребителите се свързват с нашата Страница. Такива могат да бъдат операционната система, използвани интернет доставчици и друга подобна информация.

За какво използваме Вашата информация?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:

– Да обработим Вашето запитване с цел оферта или друга услуга, предоставена от нас
– Да се персонализира Вашия опит с нас
(Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на Вашите индивидуални нужди)
– Да подобрим обслужването на клиентите ни
(Вашата информация ни помага за това по-ефективно да отговаряме на запитванията и нуждите на нашите клиенти.)

Как ние защитаваме Вашата информация?

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да запазим сигурността на Вашата лична информация, когато правите запитване или когато въвеждате, изпращате или достъпвате Вашата лична информация.
Вашата лична информация не се пази на нашите сървъри и електронни устройства.
Изпращането на информация по интернет не е напълно сигурен начин на комуникация и поради това ние не можем да гарантираме сигурността на данните, които се изпращат към нас в електронен вид. Изпращането на такива данни става изцяло на Ваш риск.

Разкриваме ли информация на външни страни?

Ние не продаваме, не търгуваме и по никакъв начин не трансферираме Вашата информация за лична идентификация на външни страни. Това не включва доверени трети страни, които са наши партньори в управлението на нашата Страница, управлението на нашия бизнес или такива, които Ви обслужват, докато тези страни имат сключено споразумение за конфиденциалност с нас. Ние може да предоставим информация за Вас, ако това е съгласувано според закона или за да защитим нашите или други права, собственост и сигурност.

Линкове на трети страни

По наша преценка, ние можем да включим или да предложим продукти или услуги на трети страни на нашата Страница. Тези трети страни имат отделни и независими политики за защита на личните данни. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани страници. Въпреки това ние се стремим да защитим целостта на нашата Страница и приветстваме всяко мнение за тези страници.

Социални медии и платформи

Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

Условия за ползване

Моля също така да посетите раздела с нашите условия за ползване и ограничаване на отговорността, регулиращи използването на нашата Страница www.avenewresidence.bg

Вашето съгласие

С използването на нашата Страница, Вие се съгласявате с този нормативен документ за защита на личните данни, отказ от права и Условия за ползване. Ако не сте съгласни с този документ, моля да не използвате нашата Страница. Ако все пак продължите да използвате Страницата, след публикуването на промените в този документ, това ще означава, че Вие приемате тези промени.
Ако изпратите конкретно запитване през нашата контактна форма, Вие трябва изрично да се съгласите чрез отбелязване с тигче в края на формата, че сте съгласни Вашите лични данни да се съберат и обработят с цел обработка на Вашето запитване (според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Права на субектите на лични данни

Като субект на лични данни Вие имате право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им.
Ако желаете да получите достъп, да заявите корекция, изтриване, ограничение на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните Ви, моля, изпратете ни имейл на sales@avenewresidence.bg с ясната заявка за това.

Съответствие

Ние спазваме и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Контролен орган

Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, Вие можете да се свържете с нас на:
sales@avenewresidence.bg
www.avenewresidence.bg
Този документ последно е бил актуализиран на 18.08.2021

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.avenewresidence.bg

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.avenewresidence.bg (СТРАНИЦАТА.) .
С всяко ползване на ресурсите на СТРАНИЦАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с оператора на интернет страницата. Също така, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА

2.1. Интернет страницата (сайт) avenewresidence.bg е собственост на дружество ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204151578, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ул. Ваклинец № 26.
За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, Интернет страницата avenewresidence.bg, ще се изписва за краткост: СТРАНИЦАТА.

2.2. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат предоставяните чрез СТРАНИЦАТА услуги.

2.3. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ

3.1. В настоящите Общи условия под СТРАНИЦАТА се разбира интернет страницата avenewresidence.bg, собственост на дружество ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204151578

3.2. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:

a) Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата avenewresidence.bg чрез надлежно попълване на електронна форма (формуляр) за запитване.
b) Нерегистрирани – потребителите, които посещават СТРАНИЦАТА без да извършват необходимите действия по регистрация.

3.3. „Сайт” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна avenewresidence.bg.

3.4. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.

3.5. „Услуги“ са услугите, които СТРАНИЦАТА предлага, които включват, но не се ограничават до:

3.5.1. Предоставяне на разнообразна информация за AveNew Residence и за услугите, които дружеството предлага като продажба на апартаменти и търговски площи.

3.5.2. СТРАНИЦАТА предоставя възможност чрез попълване на форма за контакт ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати запитвания за информация, свързана с дейността на дружеството.

4. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ avenewresidence.bg

4.1. Общите условия в СТРАНИЦАТА сами по себе си представляват договор, който всеки ПОТРЕБИТЕЛ сключва с ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД като собственик на СТРАНИЦАТА avenewresidence.bg.

4.2. С влизането в уеб сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.

4.3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.

4.4. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта avenewresidence.bg.

4.5. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД може да промени или прекрати всяка услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба.

4.6. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Условията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта interlang.net.

4.7.ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните в СТРАНИЦАТА услуги и не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на Услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.

4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва Услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТА и нейния собственик.

4.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

4.10. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.

4.11. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че информацията и съдържанието на интернет страницата може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдат използвана като спомагателен, а не като основен източник.

5. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки, видео материали и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

5.2. Използването на материали от СТРАНИЦАТА е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1 ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

6.2. ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на СТРАНИЦАТА.

6.3 ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

6.4 ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. ХИПЕРВРЪЗКИ

7.1. Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД и ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Всеки потенциален спор между ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8.2. Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата avenewresidence.bg, използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Връзка с нас:
Ако имате въпроси относно този документ, Вие можете да се свържете с нас на:
sales@avenewresidence.bg
www.avenewresidence.bg

Промени в Общите условия за ползване на СТРАНИЦАТА

ПРОПЪРТИ БУЛИНВЕСТ ЕАД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ. Този документ последно е бил актуализиран на 18.08.2021

Call Us +359 123 456
Schedule a visit of apartment
Contact Us